بایگانی‌ ماهانه: دی 1396

گزارشی از یک جلسه: جایگاه دانش کل نگر در مقایسه با علم امروز

در دو سه سال گذشته بسیار ذهنم درگیر مسئله این مسئله بوده است: طب (یا به طور کلی علم) کل نگر گذشته بهتر است یا طب امروز؟ شاید به نظر شما خودِ کلمه ی...

Share this:

قدرشناسی

قدرشناس زحمات یکدیگر باشیم..! عکس این پست را در اتوبوس های عمومی اصفهان دیدم و توجهم را جلب کرد. اینکه تبعات بی توجهی به اهمیت قدرشناسی بعد از تاکید بر قدرشناسی ذکر شده، حسِ...

Share this: