بایگانی‌ ماهانه: بهمن 1396

پشت پا زدن به بخت یا انتظار برای موقعیتی بهتر؟

از نادانی خودم خسته شده ام… در ذهن خودم برنامه ریخته بودم که برای ادامه ی تحصیل داروسازی، هم شرایط داخل را در نظر بگیرم و در آزمون تخصص ایران شرکت کنم و هم...

Share this:

گهي پشت به زين و گهي زين به پشت

عکس ها را در دانشکده از روزنامه هایی گرفتم که به مناسبت ایام فجر هرسال به معرض نمایش می گذارند. آنچه نظرم را جلب کرد حذف، اضافه و تعویض زیاد چهره های سیاسی در...

Share this:

آمار کج و کوله از مهاجرت تحصیلی ایرانیان

چند شب پیش برف می بارید و ما هم برای پیگیری اخبار بارندگی، کانال تلویزیون را روی شبکه ی خبر گذاشته بودیم؛ همان شبکه ای که هیچ وقت به طور عادی توجهم را جلب...

Share this: