بایگانی‌ ماهانه: شهریور 1397

ما کم از قوم موسی نیستیم

رسیده بودند به دریا. راه فراری نبود. در جلوی خود دریایی خروشان می‎دیدند که گذر از آن را حتی نمی‎توانستند تصور کنند. در پشت سر آنها هزاران نفر می‎تاختند تا نابودشان کنند. نه راهی...

Share this: