دسته: آنچه آموختم

فواید بحث کردن

فکر می کنم نزدیک خانه تکانی سال پیش بود که وسط کتاب هایی که سال ها در انبار خاک می خوردند، کتاب علوم راهنماییم را پیدا کردم. از همان اول که کتاب را یافتم...

Share this: