دسته: داستان

منظورت ازیناست؟

منظورت ازیناست؟

پس از خستگی بسیارِ تهران‌گردی به هتل برگشتم تا استراحت کنم. با کارمند خوش‌هیکل سیبیلوی هتل، آقای صانعی، که در این چند روز با هم رفیق شده بودیم خوش و بش و شوخی کردم...

Share this:

آخرین خواهش

نه؛ من هیچ‌وقت آن شب سرد را فراموش نمی‌کنم. آن شبی که اصغر سوسکه، جد معظم ما، آن در درخشان، آن یادگار خوبان، آن زیباروی خوش‌اندام در حال جان دادن بود. خواهران جیرجیرکمان در...

Share this:

وقتِ رفتن

امشب پتوی پرهام گم شد و هرچه گشتیم پیدا نشد. پرهام معتقد است که آدم فضایی‌ها پتویش را دزدیده‌اند، اما من نظر دیگری دارم: وقت رفتن فرا رسیده بود. بالاخره هر پتویی به سنی...

Share this: